Zapisy na konferencję

Zapraszamy do czynnego udziału w OPOSie!

W ramach pierwszego dnia naszej konferencji (27.05.2021), studenci oraz doktoranci będą mieli okazję zaprezentować szerokiej publice najciekawsze z odkryć szeroko pojętych nauk społecznych. Tematem przewodnim nie jest jednak żaden konkretny obszar badań, ale replikowalność wykrytych efektów. Innymi słowy, chcielibyśmy, by uczestnicy konferencji odpowiedzieli w swojej prezentacji na pytanie:

Czy dany efekt udało się zreplikować?

Chcemy skupić naszą uwagę na tym aspekcie z kilku zasadniczych powodów. Celem OPOSa jest promowanie rzetelnych praktyk naukowych, związanych z ruchem Otwartej Nauki. Naszym zamiarem jest również popularyzacja odkryć nauk społecznych wśród ludzi niezwiązanych z działalnością akademicką. Chcielibyśmy, by słuchacze naszej konferencji w możliwie prosty sposób dowiedzieli się, jak wygląda proces prowadzenia badań i późniejszych weryfikacji ich wyników, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii replikacji.

W tym celu prosimy o trzymanie się następującego schematu referatu:

1. Opis pierwszego badania, w ramach którego odkryto jakiś efekt.

2. Przedstawienie tego efektu. 

3. Opisanie badań replikacyjnych i stwierdzenie, czy udało się otrzymać wynik istotny statystycznie. 

Zależy nam na prezentacji wyników badań, które udało się zreplikować, ale również tych niezreplikowanych. W ten sposób, poza przedstawianiem dobrze ugruntowanych odkryć nauk społecznych, uda nam się też obalić pewne mity i zwrócić uwagę na to, jak ważna jest replikacja badań.

Wymogi dla zgłaszanych referatów:

Forma referatu: poster lub prezentacja (więcej informacji)
Tematyka: nauki społeczne
Czas wystąpienia: 10 - 15 minut
Wystąpienie odbywa się online (szczegóły poniżej)

Co powinno zawierać zgłoszenie:

Tytuł referatu
Dane autora/autorów: imię, nazwisko, afiliacja, e-mail.
Abstrakt referatu
Około 150 – 300 słów.
Literatura cytowana, co najmniej pierwsze badania, w którym odkryto dany efekt, oraz jego replikacja.

Konferencja będzie transmitowana na kilku różnych platformach (Facebook, Youtube, i in.) za pośrednictwem programu StreamYard. Po zakończeniu prezentacji, osoby referujące będą mogły spotkać się ze słuchaczami w przestrzeni wirtualnej poprzez platformę Hubs (https://hubs.mozilla.com/). Pozwoli to w jakimś stopniu oddać doświadczenie udziału w konferencji. Obecność na Hubsach nie jest obowiązkowa, uważamy jednak, że będzie to ciekawe doświadczenie, do którego zachęcamy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9.05.2021 r.

Dlaczego referaty dotyczą tylko tematu replikacji?

Replikacje są esencją ruchu open science. Dlatego podczas naszej konferencji chcemy skupić się na nich jako na głównym motorze rzetelnej nauki. Wystąpienia poświęcone replikacjom pomogą zobrazować uczestnikom, w jaki sposób testuje się powtarzalność (lub jej brak!) efektu znalezionego w badaniach. Jeśli wiemy, że konkretny efekt udało się uzyskać w więcej niż jednym badaniu, możemy mieć do niego większe zaufanie. Biorąc pod uwagę, że naszym celem jest popularyzacja nauki, chcemy aby znane były wyniki rzetelnych badań, ale nasza konferencja to również dobre miejsce do obalania mitów o istnieniu efektów, których tak naprawdę nie ma. Poza korzyściami publiczności, jest to również szansa na refleksje dla referujących. W trakcie studiów słyszymy o wielu różnych badaniach, jednak często brakuje nam informacji na temat replikowalności ich wyników. OPOS jest szansą na sprawdzenie, czy to interesujące nas efekty faktycznie istnieją!

Jak wygląda referat na OPOSie?

Układ referatu jest dość prosty. Przedstawmy to na przykładzie efektu “drzwiami w twarz” (door in the face; jest to technika wpływu społecznego, według której szansa na spełnienie prośby zwiększa się, jeśli poprzedzimy ją większą, trudniejszą do spełnienia prośbą [1]).

Referat zaczyna się od przedstawienia oryginalnego badania: opisujemy w skrócie przesłanki świadczące o istnieniu takiego efektu, przeprowadzone badania oraz ich wyniki [1]. Słowem, odnosząc się do naszego przykładu, przedstawiamy pierwotne badania na rzecz istnienia efektu “drzwiami w twarz”.

Następnie opisujemy replikacje badania [2] w podobny sposób jak opis pierwszego: krótki przegląd przesłanek ze wstępu, opis metodologii przeprowadzonego badania oraz dyskusja wyników.

Jaka powinna być forma referatu?

Planujemy spotkać się z referującymi dwa razy:

I Za pierwszym razem uczestnicy będą wygłaszać swoje referaty, których będzie można posłuchać na platformach Facebook i YouTube.

II Następnie, kiedy już zakończą się wszystkie referaty, chcielibyśmy spotkać się w przestrzeni wirtualnej na platformie Hubs (https://hubs.mozilla.com/). Pozwoli to na interaktywny kontakt z autorami referatów: porozmawianie z nimi o ich wystąpieniu, zadanie pytań, przedstawienie uwag i komentarzy. Ta druga, interaktywna część nie jest obowiązkowa dla uczestników aktywnych, jednak bardzo zachęcamy do udziału w niej. Pozwoli to w jakimś stopniu oddać doświadczenie konferencji, za którym zapewne wszyscy tęsknimy.

Uczestnicy aktywni, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu na platformie Hubs, proszeni są o przygotowanie plakatu (poster) na potrzeby tego spotkania. Taki plakat będziemy mogli “powiesić” w przestrzeni wirtualnej, tworząc coś na kształt klasycznej sesji posterowej na konferencjach offline. Plakat można też wykorzystać podczas samego referatu; alternatywnie, można przygotować zarówno prezentację multimedialną, jak i plakat.

Przewidywany czas referatu to 10-15 minut (czas na pytania przewidziany jest w ramach spotkania na platformie Hubs!). Zachęcamy występujących do skupienia się na kluczowych aspektach opisywanych teorii i badań.

W razie pytań prosimy kontakt drogą mailową lub na naszej stronie na Facebooku. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia.

Literatura cytowana:
[1] http://www.communicationcache.com/…/reciprocal…
[2] https://psyarxiv.com/w87yr/